Volební program 2022 - 2026

  

 

Kdo jsme

Jsme sdružení nezávislých kandidátů. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou.

Jsme současní zastupitelé, jsme členy výborů a komisí obce, jsme občané Vestce.

Hájíme naše vlastní názory, které vycházejí z potřeb občanů a naší obce.

Jsme lidé, kteří mají zájem pracovat ve prospěch všech občanů Vestce.

 

O co usilujeme

Cílem našeho sdružení je obec, která zabezpečuje co nejlépe potřeby svých občanů, stará se o jejich bezpečí a dává jim možnost plnohodnotně žít, pracovat a vychovávat děti v naší obci. Naší prioritou je, aby obec poskytovala kvalitní služby občanům obce, aby finanční prostředky vynakládala efektivně ve prospěch občanů a obce. Chceme otevřeně informovat o našich plánech, záměrech a dát prostor diskuzi a názorům všech občanů k dalšímu rozvoji obce.

 

Naše HESLO

my pro Vás

my pro VESTEC

my SNK pro VESTEC

 
 
     
 

Volební program v 7 bodech

 

 1.   Finanční zodpovědnost Pro Vestec  
 2. Bezpečnost Pro Vestec
 3. Doprava pro Vestec
 4. Školství Pro Vestec
 5. Území rozvoj Pro Vestec
 6. Sociální politika, životní prostředí Pro Vestec
 7. Kultura, sport a spolky Pro Vestec
 
     
 

1. Finanční zodpovědnost Pro Vestec

 

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní finanční odpovědnost a dlouhodobá koncepce.

Proto jsou pro nás prioritní tyto tři oblasti:

 •    Jasná pravidla a návrhy financování
  • Finanční prostředky používat pouze na účelné investice, ne na zadlužování obce
  • Jasná pravidla pro vymezení střetu zájmů
 • Důsledná kontrola a zveřejňování
  • Kontrola kvality dodávaných prací pro obec
  • Kontrola účelnosti a potřeby vynakládaných prostředků na činnost obce prostřednictvím členství v kontrolním výboru
  • Zajistit ve všech veřejných zakázkách obce, zveřejňování zadávací dokumentace, cenových nabídek uchazečů, vyhodnocení komisemi, u výherců zdůvodnění ekonomické a technické výhodnosti zakázky a následné zveřejnění smluv na webu obce
 • Dlouhodobá koncepce
  • Sestavení kvalitního finančního plánu pro budoucnost obce.
  • Využívat v maximální míře dotací státu a EU na investiční akce a poskytované služby
Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezproblémové chodu nezadlužené obce.
 
   
 

2. Bezpečnost Pro Vestec

 

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku.

Proto jsou pro nás prioritní tyto tři oblasti:

 • Efektivní prevence kriminality
  • Sestavení kvalitního preventivního programu na snížení kriminality v obci.
  • Rozšíření účinného kamerového systému na problematická místa v obci.
  • Spolupráce se složkami Policie na preventivních akcích.
 • Zvýšení každodenní bezpečnosti občanů
  • Obecní police více do ulic jako pochůzkáři či na kole.
  • Priorita Obecní policie = ochrana občanů a obce
 • Připravenost Vestce na krizové situace a mimořádné události jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (IZS)
  • Podpora vybavenosti a činnosti JSDH a SDH Vestec.
  • Součinnost s HZS Středočeského kraje, Policií ČR a Záchranou službou Středočeského kraje.
  • Pravidelná cvičení zahrnující simulace vzniku krizových situací.
Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezpečnosti obyvatel, ochraně obecního i soukromého majetku.
 
   
 

3. Doprava Pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní otázka bezpečnosti dopravy.

Proto jsou v dopravě pro nás prioritní tyto tři oblasti:

 • Zpomalení dopravy,  plynulost a bezpečnost provozu
  • Zajištění prvků pro zpomalení dopravy na frekventovaných místech.
  • Výstavba kruhových objezdů na kritických místech
  • Rekonstrukce ulice Průběžná
 • Omezení průjezu nákladní dopravy
  • Řešení problematických míst ve spolupráci s Policií ČR a dopravním odborem MěU Černošice.
  • Tranzitní nákladní dopravu maximálně odklonit na objízdné trasy mimo obec.
 • Zamezení výstavby Vestecké spojky
  • Všemi dostupnými prostředky zabránit výstavbě Vestecké spojky, která neřeší potřeby naší obce.
Chceme dlouhodobě pracovat na udržitelnosti míry co nejnižší dopravní zátěže obce.
 
   
 

4. Školství Pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní podpora našich děti v ZŠ Campanus, vybudování nové základní školy a podpora naší současné MŠ.

Proto jsou ve školství pro nás prioritní tyto tři oblasti:

 • Naše děti v ZŠ Campanus
  • Zachování dotovaného školního autobusu.
  • Finanční podpora ZŠ Campanus ve prospěch vesteckých dětí.
 • Základní škola
  • Pracovat na projektu vlastní výstavby ZŠ ve Vestci min. pro první stupeň
  • Zajištění dostupnosti předškolní a školní výchovy se zaměřením na kvalitu.
 • Mateřská škola Vestec
  • Podpora a další rozvoj naší MŠ Vestec
Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění dostupnosti kvalitní předškolní a školní výchovy pro naše děti.
 
   
 

5. Územní rozvoj Pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní dlouhodobý koncept, ochrana, regulace a podpora.

Proto jsou v územním rozvoji a výstavbě pro nás prioritní tyto tři oblasti:

 • Dlouhodobý koncept
  • Dokončení chodníků v potřebných lokalitách např. podél ulice Vídeňská do lokality Průmyslové zóny.
  • Dokončení obnovy povrchů komunikací po celé obci.
  • Rozšíření tras cyklostezek s návazností na okolní obce např. podél komunikace Vestecká až na hranice katastru směrem k ke sportovnímu areálu ve Zdiměřicích s návazností na Pruhonický park.
  • Výstavba náměstí jako přirozeného centra obce.
 • Ochrana
  • Nepovolit výstavbu dalších malometrážních bytových domů bez návaznosti na zlepšení dopravní situace v obci a bez konceptu rozšíření služeb.
  • Nepovolit výstavbu bytových domů v nových lokalitách zástavby.
 • Regulace a podpora
  • Regulovat novou výstavbu s preferencí vzniku nových parků a dětských hřišť.

  • Podporovat pouze výstavbu firem s nerušící výrobou v lokalitě průmyslové zóny.

  • Podpora výstavby občanské vybavenosti jako je základní škola, dům sociálních služeb, hasičská zbrojnice.

Chceme nastavit parametry a pravidla pro správný územní rozvoj.
 
   
 

 6. Sociální politika, životní prostředí, podpora zaměstnanosti a podnikání Pro Vestec

 Pro Vestec a její obyvatele je zásadní sociální politika, životní prostředí, podpora zaměstnanosti a podnikání

 Proto jsou pro nás prioritní tyto tři oblasti:

 • Sociální politika
  • Zamezit dalšímu zvyšování nákladů na domácnost prosazováním výhodných smluv s dodavateli služeb a hledáním alternativ, to vše za účelem snížení poplatků občanů.
  • Podpora rozvoje bezplatné internetové sítě, např. internetové kiosky po obci.
  • Podpora sociálního programu pro seniory.
  • Zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb pro potřebné.

Chceme dlouhodobě pracovat na kvalitní sociální politice pro občany Vestce

 • Životní prostředí
  • Pokračovat a dále rozšířit v obci sběr tříděného odpadu, čím více vytřídíme, tím více ušetříme.
  • Podpora péče o zeleň a rozšiřování zeleně v celé obci.
  • Nadále rozvíjet rekreační plochu v lokalitě za rybníkem.
  • Soustředit se i na další lokality, které je možno zvelebit. např. remízek u vodárny a lokalita kopce v ulici Na Spojce

Chceme pracovat na zkvalitnění životního prostředí v obci.

 • Podpora zaměstnanosti a podnikání
  • Podporovat podnikání pro zlepšení služeb v obci.
  • Podporovat vznik a rozšíření perspektivních firem v obci bez omezení kvality života občanů.
  • Podporovat a vytvářet nová pracovní místa v katastru obce Vestec.
  • Podpora vědecko-technologických firem, Vestec jako vědecké centum Evropy.
 
   
 

7. Kultura, sport a spolková činnost Pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní oblast kultury, sportu a spolkové činnosti.

Mnozí členové naší kandidátky jsou také aktivními členy spolků ve Vesteci. Proto budeme aktivně působit na své okolí, aby se také ostaní občané aktivně zapojili do společenského života v obci.

Proto jsou v této části pro nás prioritní tyto tři pilíře:

 • Kultura
  • Organizování a podpora kulturních akcí v obci hlavně pro vestecké občany.
 • Sport
  • Podpora údržby a rozvoje sportovních ploch a zázemí pro všechny občany obce.
 • Spolková činnost
  • Rovnocenná podpora všech spolků a sdružení v obci.
Chceme, aby Vestec žil kulturním a společenským životem. 

 

Kontakt

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode